พิมพ์ปุ๊บ เจอปั๊บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนจัดการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  รหัสวิชา ง 20271
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


วิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น           ง 20271           
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                            
เวลา 40 ชั่วโมง  น้ำหนัก 1 หน่วยกิต             
คำอธิบายรายวิชา
          อธิบายหลักการทำงาน  บทบาท  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายวิธีการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  และอธิบายระดับของสารสนเทศ
          เขียนแผนภาพแสดงหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  แผนภาพบทบาทและประโยชน์ของ   คอมพิวเตอร์แผนภาพลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนภาพวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  แสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  สนองตอบความต้องการเฉพาะบุคคล  สนองตอบความต้องการของสังคม  แก้ปัญหา  สร้างงาน  สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล  และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศโดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
          เกิดเจตคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้  สื่อสาร  แก้ปัญหาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

รหัสตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.1/1,   ม.1/2,   ม.1/3 

ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน.....

อ่านเพิ่มเติม(ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

Information of TongtaName : Miss Supatsorn   Last name : Jinyapatharapong
Nick name : Tongta
Domicile : Suphan Buri
Position :Teacher
At Work  Prasartratprachakit School
E-mail : nootongnongta@gmial.com

ชื่อ :  นางสาวสุภัสสรณ์  สกุล  จิณญภัทรพงศ์
ชื่อเล่น :  ต้องตา
ภูมิลำเนา : จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง : ครู
ที่ทำงาน :  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
อีเมล์ :  nootongnongta@gmial.com